Stanovy

Stanovy občianskeho združenia
Podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie má názov Športový klub WoodRock, v skratke ŠK WoodRock, ďalej v texte len „športový klub“.
 2. Sídlom športového klubu je Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad.
 3. Športový klub je dobrovoľným združením horolezcov, turistov, lyžiarov, skialpinistov, bežcov, cyklistov, duatlonistov, triatlonistov a priaznivcov týchto ale aj iných športov z Popradu ale i rôznych miest a obcí Slovenska.
 4. Športový klub je právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej Republiky a platnými zákonmi.
 5. Športový klub môže vstupovať do vzťahu s inými subjektmi.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom športového klubu je podporovať športovú činnosť členov športového klubu a to na amatérskej i profesionálnej úrovni, zúčastňovať sa športových podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni. Športový klub má záujem vytvárať materiálne, technické a finančné podmienky pre uspokojovanie športových a pretekárskych potrieb pre svojich členov a verejnosti. Športový klub ŠK WoodRock je zároveň hlavným organizátorom a garantom pretekov WRC.
 2. Ciele športového klubu budú napĺňané hlavne týmito formami:
 3. Realizácia tréningového procesu všetkých kategórií športovcov športového klubu, prevencia nežiaducich spoločenských javov, podpora zdravého životného štýlu, výmena odborných skúseností.
 4. Organizácia voľno časových aktivít a motivácia k športovej činnosti – tréningy, súťaže, členské schôdze športového klubu, spoločné výlety, besedy, skupinové tréningy a sústredenia na Slovensku aj v zahraničí.
 5. Vytváranie finančných a materiálnych podmienok pre činnosť športového klubu.
 6. Spolupráca s inými športovými oddielmi a klubmi, alebo občianskymi združeniami.
 7. Vykonávanie všetkých činností súvisiacich s organizáciou a realizáciou pretekov WRC.
 8. Prijímanie a nakladanie s financiami a sponzorskými darmi určenými na WRC.
 9. Spolupracovať so samosprávou mesta Poprad.
 10. Získavať prostriedky na zabezpečenie činnosti klubu, ich spravodlivé rozdeľovanie pre naplnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov klubu.
 11. Zlepšovať úroveň všetkých druhov lezenia (indoor, outdoor, drytooling, ľadolezenie, skalolezenie, bouldering, vysokohorská turistika apod.).
 12. Zabezpečovať všeobecne -prospešné služby a to najmä doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, zlepšenie telovýchovnej gramotnosti detí a mládeže.
 13. Organizovať príležitostné preteky v lezení.
 14. Rešpektovať pravidlá pohybu v horách, rozširovať povedomie o ochrane prírody.
 15. Zastupovať, rešpektovať a udržiavať medzinárodné športové vzťahy a záujmy klubu v Slovenskej Republike a v zahraničí.
 16. Vytvárať podmienky pre spoluprácu so základnými školami v rámci telesnej výchovy a mimoškolských aktivít.
 17. Zoznámiť verejnosť aj s menej rozšírenými športovými aktivitami (airboard, paddleboard, kitesurf, kitewing, snowkite, paragliding, nordic walking a pod.) a poskytovať kurzy, predaj a prenájom pomôcok k týmto športom.

 

Článok 3

Členstvo v klube

 1. Klub má riadnych členov a čestných členov.
 2. Riadne členstvo v klube je dobrovoľné.
 3. Riadnym členom môže byť každý občan bez ohľadu na štátnu , politickú a náboženskú príslušnosť.
 4. Čestným členom klubu môže byť členskou schôdzou zvolená osoba, ktorá sa obzvlášť zaslúžila o rozvoj a propagáciu klubu.

 

Článok 4

Vznik členstva v klube

Riadne členstvo vzniká registráciou prihlášky a zaplatením základného členského príspevku, ktorý určuje svojím rozhodnutím výkonný výbor klubu na začiatku každého kalendárneho roka.

Čestného člena volí na návrh výkonného výboru, alebo člena klubu členská schôdza.

 

Článok 5

Práva a povinnosti členov

 • Dodržiavať stanovy zduženia a aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh a cieľov klubu.
 • Starať sa o všeobecný rozvoj klubu s osobitným zreteľom na jeho propagáciu medzi mládežou.
 • Zastupovať spoločné záujmy členov ako aj samotného klubu, plniť rozhodnutia orgánov klubu.
 • Získavať prostriedky pre zabezpečenie rozvoja klubu.
 • Platiť členské príspevky vo výške stanovenej výkonným výborom klubu.
 • Právo na všetky informácie o všetkých záležitostiach klubu.
 • Navrhovať kandidátov do orgánov klubu a navrhovať kandidáta na čestného člena klubu.
 • Právo na zvolenie do niektorého z výkonných orgánov klubu.
 • Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť k sankciám podľa týchto stanov alebo k vylúčeniu člena,

Článok 6

Zánik členstva v klube

 

Riadne členstvo zaniká:

 1. Vystúpením.
 2. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
 3. Vylúčením členskou schôdzou na návrh výkonného výboru, v prípade obzvlášť závažného porušenia stanov, pričom za takéto závažné porušenie sa považuje:
 • opakované porušenie povinností člena klubu,
 • dokázaná korupcia alebo závažná trestná činnosť v klube, ktoré sú v rozpore s normami a ohrozujú športovú etiku.
 1. Zánikom združenia.

 

Článok 7

Orgány športového klubu

Orgánmi športového klubu sú:

 1. členská schôdza
 2. výkonný výbor športového klubu
 3. predseda, podpredseda a pokladník športového klubu
 4. revízor.

 

Článok 8

Členská schôdza

 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom športového klubu a je tvorená všetkými členmi športového klubu, stretáva sa 2 krát ročne.
 2. Členská schôdza:
  1. schvaľuje zmeny a doplnky stanov športového klubu,
  2. volí a odvoláva členov výkonného výboru športového klubu, predsedu, podpredsedu a tajomníka
  3. volí a odvoláva revízora,
  4. volí a odvoláva pokladníka,
  5. schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,
  6. rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa športového klubu,
  7. rozhoduje o zrušení športového klubu.
 3. Členskú schôdzu zvoláva predseda podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. V prípade že o zvolanie požiada najmenej 50% členov športového klubu predseda je členskú schôdzu povinný zvolať do 21 dní od doručenia ich žiadosti. Termín konania členskej schôdze musí predseda klubu oznámiť formou doručenia pozvánky členom výkonného výboru spolu s navrhovaným programom členskej schôdze poštou, emailom alebo telefonicky 14 dní vopred. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie členskej schôdze je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie členskej schôdze o personálnych otázkach môže byť tajné. O priebehu členskej schôdze sa v jednom rovnopise vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje dátum a miesto konania členskej schôdze, mená prítomných a ich podpis, program členskej schôdze a schválené uznesenia. Zápis overujú a svojim podpisom potvrdzujú zvolení overovatelia zápisu. Originál zápisu spolu s prezenčnými listinami archivuje platný predseda športového klubu.
 4. Rokovací poriadok.
  Členskú chôdzu vedie predseda športového klubu, v jeho neprítomnosti podpredseda, alebo člen výkonného výboru. Program členskej schôdze schvaľujú prítomní členovia s rozhodovacím právom na začiatku členskej schôdze, program členskej schôdze vždy obsahuje voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisu. Členská schôdza je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina členov športového klubu. Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov má predseda klubu 2 hlasy.

 

Článok 9

Výkonný výbor športového klubu

 1. Výkonný vybor (ďalej v texte aj ako „VV“) športového klubu je výkonným orgánom športového klubu, za svoju činnosť je zodpovedný členskej schôdzi. Riadi činnosť športového klubu po dobu štyroch rokov v období medzi týmito členskými schôdzami.
 2. Výkonný výbor športového klubu má najmenej 3 členov (predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Schádza sa najmenej jedenkrát štvrťročne, inak vždy, keď je zvolaný oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.
 3. Výkonný výbor športového klubu najmä:
  1. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze,
  2. vypracováva plán činnosti športového klubu, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení športového klubu,
  3. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena športového klubu,
  4. rozhoduje o zrušení športového klubu v prípade, ak sa členská schôdza nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení športového klubu,
  5. ustanovuje likvidátora v prípade zániku športového klubu.
 4. Voľby výkonného výboru a predsedu športového klubu.
 5. Kandidát musí svoju kandidatúru písomne oznámiť na VV športového klubu a platnému predsedovi športového klubu minimálne 7 dní pred konaním členskej schôdze. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním v poradí voľba členov VV a voľba predsedu VV (člen zvoleného VV). Do výkonného výboru sú zvolení traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov medzi dvoma kandidátmi sa rozhodne v druhom kole, na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina. V prípade, že na predsedu výkonného výboru je jeden alebo dvaja kandidáti, na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze. Ak je viac kandidátov ako dvaja, volí sa dvojkolovým systémom, pričom do druhého kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze. Právo kandidovať má každý člen športového klubu s rozhodovacím právom, ktorý spĺňa nasledovné kritériá: Vek minimálne 18 rokov, člen športového klubu v nepretržitej dobe minimálne 2 roky.

 

Článok 10

Štatutárny orgán

  1. Štatutárnym orgánom športového klubu je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje podpredseda, alebo ním poverený člen VV. Je volený na dobu 4 rokov.
  2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia VV.

 

Článok 11

Revízor

 • Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
 • Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Článok 12

Pokladník športového klubu

Pokladník športového klubu realizuje schválené finančné operácie, vedie účtovníctvo v zmysle platných predpisov,

spravuje bežný účet, podpisuje príjmové účtovné doklady, vedie pokladňu, účtovnú evidenciu v zmysle predpisov, zostavuje ročnú závierku.

 

Článok 13

Hospodárenie klubu

 

Zdroje majetku a príjmov klubu sú:

  1. Členské príspevky
  2. Príjmy z predaja majetku.
  3. Príjmy z prenájmu majetku.
  4. Príjmy zo stretnutí.
  5. Príjmy z pretekov a súťaží.
  6. Príjmy z reklamných zmlúv a z využitia reklamných práv, reklamných plôch.
  7. Príspevky, dary, dotácie a granty.
  8. Verejné zbierky.
  9. Výsledky z doplnkovej podnikateľskej činnosti.
  10. Ostatné a náhodné príjmy súvisiace so základnou činnosťou, na ktorú bol klub zriadený.

Získané prostriedky sa využívajú výlučne na zabezpečenie činnosti klubu.

 

Článok 14

Finančné hospodárenie klubu

 

Klub hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok.

Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený člen výkonného výboru, ktorý je zodpovedný za ekonomickú a účtovnú oblasť.

Výkonný výbor predkladá členskej schôdzi každoročne správu o hospodárení.

Hospodárenie bližšie upravujú Smernice ekonomického a finančného hospodárenia a právne predpisy Slovenskej republiky.

 

 

Článok 15

Zánik klubu

 

Klub zaniká:

 1. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným klubom.
 2. Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.

V prípade zániku združenia majetkové vysporiadanie vykoná ustanovený likvidátor.

 

 

V Poprade dňa 7. marca 2016