Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok lezeckej steny WoodRock

 

 1. Všeobecné

 

Prevádzkový poriadok slúži predovšetkým predchádzaniu úrazom, dodržiavaniu hygieny a poriadku. Je viditeľne umiestnený pri vstupe do haly, každý návštevník lezeckej steny je povinný pozorne si ho prečítať pri svojej prvej návšteve. Každý užívateľ lezeckej steny WoodRock berie prevádzkový poriadok na vedomie a je povinný dodržiavať ho. Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka správcom haly, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušovaní prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu na lezeckú stenu. V takomto prípade budú majiteľom sezónnych lístkov a vstupových permanentiek tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

 

Prevádzkový poriadok je záväzný aj pre nelezúcich návštevníkov lezeckej haly (ističi, deti, sprievod detí a pod.).

 

Na lezeckej stene smie liezť iba ten, kto zaplatil vstupné.

 

 1. Bezpečnosť

 

2.1 Bezpečnostné normy

 

Je potrebné uvedomiť si, že úrazy pri lezení na umelých stenách sa stávajú predovšetkým z dôvodu nesprávnej manipulácie s lanom a nepozornosti. Pri nedostatočnom ovládaní techniky lezenia a istenia alebo pri používaní nevhodnej výstroje hrozí smrteľné zranenie.

 

Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť riadne zaškolenie a prax. Absolvovanie riadneho zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

 

Na lezeckej stene platí nasledovné:

 

2.2 Lezeckú stenu využívate na vlastnú zodpovednosť!

 

Každý návštevník si je vedomý, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ

 

– aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je schopný plne eliminovať. Pri veľkom vyťažení lezeckej steny je kľúčová vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

 

2.3 Nevyškolené osoby nesmú využívať lezeckú stenu!

 

Na umelej stene smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.

 

Športový klub ŠK WoodRock ponúka kurzy techniky istenia a lezenia. Informácie získate priamo u správcu haly. Prihlasovanie do kurzov je dobrovoľné. Správca haly nie je povinný preverovať lezeckú kompetentnosť nových návštevníkov.

 

Pokiaľ správca haly usúdi, že nový návštevník, ktorý neprešiel kurzom horolezeckého klubu, nie je spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, má právo vyzvať ho, aby neistil, odporučiť mu účasť v niektorom z kurzov a zakázať mu istiť až do absolvovania takéhoto kurzu. Pokiaľ návštevník takúto možnosť odmietne, má právo vykázať ho zo steny až do momentu, kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

 

2.4 Vykonávanie akýchkoľvek zmien na stene je zakázané, ako napr. premiestňovanie chytov alebo osádzanie istení.

 

2.5 Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE).

 

2.6 Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou.

 

Sú sedačky riadne zapnuté? Je pracka spätne prevlečená? Je lezec riadne naviazaný? Založil si istič správne istítko? Sú uzly plne uviazané a riadne dotiahnuté? Sú karabíny riadne zatvorené? Atď.

 

Zo skúseností je jasné, že začiatočníci pracujú väčšinou veľmi sústredene, no majú nesprávne priority. U skúsených lezcov sú pravdepodobnejšie rutinné chyby.

 

Pri automatických istiacich prostriedkoch (Gri-Gri, Smart, atď.) je potrebné byť obzvlášť pozorný: pred lezením je potrebné skontrolovať prostredníctvom krátkeho zatiahnutia za lano, či je lano správne založené a istiaci prostriedok blokuje lano v prípade pádu. Taktiež je potrebné objasniť si, či istič pozná istiaci prostriedok a má skúsenosti s jeho používaním.

 

2.7 Lano musí byť minimálne 30 metrov dlhé

 

Príliš krátke laná sú obzvlášť nebezpečné, pretože nemajú pri spúšťaní lezca dostatočnú dĺžku.

 

2.8 Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1m – max. 2m) k nástupu cesty.

 

Lezec je istený od momentu, kedy zapne prvé istenie. Pri väčšom odstupe od steny sa predlžuje pád, čo pri prvých isteniach môže vyústiť do zranenia lezca. Istenie v sede je z bezpečnostných dôvodov zakázané.

 

2.9 Prvolezec musí zapnúť všetky istenia.

 

Kto nedolezie do posledného istenia v ceste, musí po spustení na zem okamžite stiahnuť lano. Ak cestu dolezie do konca, musí zapnúť posledné istenie.

 

2.10 Cvakajte iba expresy v jednej línii, alebo línii podľa farby cesty.

 

Pred nalezením do cesty si pozrite líniu expresov, alebo cesty (podľa farby štítkov),ktorá k danej ceste patrí. Cvakaním expresov z vedľajších ciest zbytočne blokujete susedné línie

 

2.11 V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano.

 

Ak sa do jedného expresu cvakne viacero lán, vzniká trenie, ktoré môže laná poškodiť, čo v extrémnom prípade môže viesť až k smrteľnému úrazu.

 

2.12 Používanie vlastných expresov je zakázané..

 

2.13 Istič nesmie nasledovať prvolezca, pokiaľ sa tento nevrátil k východziemu bodu cesty.

 

2.14 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané.

 

Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť.

 

2.15 Lano je potrebné sťahovať tak, aby prechádzalo popri stene cez istenia, ktoré zapol prvolezec.

 

Ten, kto sťahuje lano, je zodpovedný za bezpečnosť tretích osôb pohybujúcich sa v okolí línie.

 

2.16 Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to, či lezie zo spodu alebo top-rope), nikto iný nesmie do takejto cesty naliezť.

 

Pri porušení tohto pravidla hrozí zranenie spodného lezca pri páde lezca nad ním.

 

2.17 Zlanovanie je povolené iba v rámci lezeckých kurzov a to iba na určených miestach.

 

2.18 Sólovanie je zakázané.

 

(Lezenie bez lana je povolené do výšky prvého istenia v úrovni hlavy)

 

Sólovanie neohrozuje iba samotného sólujúceho lezca, ale aj iných návštevníkov lezeckej steny.

 

Okrem toho predstavuje zlý príklad.

 

2.19 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa otáčajú alebo, v extrémnom prípade, aj lámu.

 

Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

 

2.20 Pri lezení s lanom odporúčame používanie lezeckej prilby. Hlavne pre deti do 12 rokov!

 

2.21 Počas pobytu v lezeckej hale sa vyvarujte pádovej zóny.

 

Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov.

 


2.22 Počas lezenia, istenia alebo inej manipulácie s lanom je zákaz používať mobilné telefóny alebo sluchátka, rozprávať sa alebo inak sa rozptyľovať.

 

Istič sa musí plne sústrediť na lezca.

 

2.23 Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zásad pre lezenie a istenie na stene.

 

2.24 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

 

2.25 Nesadajte si na zábradlie. Slúži ako zábrana pred pádom.

 

 1. Pravidlá pre lezenie s horným lanom (top-rope)

 

3.1 Na stene musia vždy ostať cvaknuté minimálne 2 istenia.

 

3.2 Istič musí držať lano riadne napnuté.

 

Lezci, ktorí lezú s horným lanom, musia pri páde brať ohľad na ostatných lezcov.

 

 1. Bouldrovka

 


4.1 Vstup na žinenku a lezenie je povolené iba v lezečkách. Zákaz vstupu v topánkach, teniskách a zostupových lezečkách. Zákaz lezenia na boso.

 

4.2 Na žinenku nevstupujte s pohármi, nápojmi v iných neuzavretých nádobách, s jedlom, či ostrými predmetmi.

 

4.3 Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.

 

4.4 Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.

 

4.5 Pred lezením si preštudujte nákres so zobrazením bezpečnostných zásad pre lezenie a poskytovanie dopomoci.

 

4.6 Nevyliezajte na bouldrovku. Posledný chyt bouldra je maximálne držaná hrana profilov.

 

4.7 Počas lezenia si magnéziové vrecko nechávajte po stranách steny (inak sa v prípade pádu rozpráši po priestore a znečisťuje vzduch v hale).

 

4.8 Pred lezením sa zamyslite nad svojim zdravotným stavom. Chorým osobám hrozí oveľa väčšie riziko úrazu.

 

 1. Deti

 

5.1 Deti do 12 rokov sa smú na lezeckej stene pohybovať iba v sprievode dospelej osoby.

 

Pobyt v hale je možný iba s trvalým dozorom dospelej osoby alebo v rámci organizovaného skupinového tréningu.

 

5.2 Pobiehanie a hranie sa detí v priestore lezeckej steny je zakázané.

 

Lezecká stena WoodRock je športové zariadenie s bežnými rizikami zranenia a nie ihrisko.

 

5.3 Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.

 

5.4 Vstup na bouldrovku nie je povolený v topánkach (do tejto kategórie patria aj tenisky). Ak chcete so svojimi deťmi liezť na bouldrovke, zadovážte im lezečky, kopačky alebo papučky.

 

5.5 Žinenka neslúži ako plocha pre akrobatické kúsky a naháňačky detí. Je to dopadisko, čo znamená, že je to potenciálne nebezpečná zóna.

 

5.6 Žiadame vás o dodržiavanie týchto základných pravidiel. V opačnom prípade budeme nútení požiadať vás o opustenie lezeckej steny.

 

 1. Skupiny

 

6.1 Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny.

 

6.2 Rezervovanie alebo uzatváranie stien, či sektorov pre návštevníkov je povolené len so súhlasom správcu haly.

 

6.3 Správca haly má právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvrdenie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.

 

 1. Kurzy

 

7.1 Účastníci kurzov musia dodržiavať všetky pokyny vedúceho kurzu.

 

Program kurzov získate od správcov haly, ktorí vám poskytnú všetky potrebné informácie.

 

7.2 Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby.

 

V priestoroch lezeckej steny smú kurzy istenia, resp. inú výuku lezeckých techník realizovať iba náležite vyškolené osoby, ktoré získali súhlas správcu. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musia doložiť platným oprávnením.

 

 1. Skúsení lezci

 

8.1 Pomôžte nám predchádzať úrazom!

 

Aj keď správca sleduje dianie v hale, okrem iného pravidelnými obchôdzkami, nemôžu byť prítomní všade. Vďaka vašim skúsenostiam nám môžete pomôcť včas rozpoznať problémy a tak predchádzať úrazom. Rizikovým osobám môžete sami dávať rady a pokyny alebo môžete okamžite informovať správcu haly. Pri takejto asistencii sa obmedzte iba na pravdivé/overené informácie.

 

 1. Materiál

 

9.1 Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje.

 

Používaná výstroj (laná, karabíny, istiace prostriedky, atď.) musia vyhovovať požiadavkám dnešnej doby (certifikáty CE, UIAA, atď.).

 

9.2 Pokiaľ by správca haly zistil nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o okamžitú výmenu danej časti výstroje.

 

9.3 Pri zistení nedostatkov na lezeckej stene (istenia, uvoľnené chyty, karabíny, atď) sú lezci povinní toto okamžite ohlásiť správcovi.

 

 1. Právomoci správcu haly

 

10.1 Pri vstupe do lezeckej haly ste povinní bez vyzvania predložiť správcovi permanentku, resp.

 

zaplatiť vstupné.

 

10.2 Pokyny správcu musíte v každom prípade dodržiavať.

 

10.3 Správca nie je povinný, ani schopný neustále kontrolovať užívateľov lezeckej steny, či používajú

 

správnu techniku istenia.

 

10.4 Správca je povinný v prípade krádeže alebo vandalizmu (chyty, športová výstroj, cennosti, atď.) ohlásiť dané osoby polícii.

 


10.5 Správca má právo vykázať návštevníka z haly bez nároku na vrátenie vstupného v prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku lezeckej steny WoodRock.

 

 1. Otváracie hodiny lezeckej steny WoodRock

 

11.1 Lezecká stena WoodRock je návštevníkom k dispozícii podľa aktuálne platných otváracích hodín.

 

Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celú stenu (stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia atď.). Takéto výnimočné prípady budú predom oznámené na internetovej stránke klubu. Uzatváranie sektorov z dôvodu kurzov, detských tréningov a podobne je možné realizovať aj bez oznámenia.

 

 1. Permanentky – pravidlá

 

12.1 Majitelia permanentiek (10-vstupová, ročná) nemajú nárok na vrátenie peňazí v prípade zatvorenia steny alebo obmedzenej prevádzky na stene.

 

12.2 Permanentky na 10 vstupov sú prenosné v rámci jednej kategórie. Ročné permanentky sú neprenosné.

 

 1. Poriadok a čistota

 

13.1 Lezenie na boso je zakázané.

 

Z hygienických a bezpečnostných dôvodov je povinné na lezeckej stene používať prezúvky.

 

V záujme ochrany štruktúry steny je lezenie vo vibramoch, ponožkách a na boso zakázané. Pri lezení s lanom sú povolené iba lezečky, kopačky s kompletne odrezanými štupľami a čisté tenisky. Na bouldrovke sú povolené iba lezečky a kopačky s kompletne odrezanými štupľami. Lezenie v topánkach, teniskách alebo outdoorových lezečkách, ktoré sú určené na približovanie a zostupy a majú špeciálne upravovanú pätu je na bouldrovke zakázané.

 

13.2 V hale platí absolútny zákaz fajčenia.

 

13.3 Manipulácia s otvoreným ohňom je prísne zakázaná.

 

13.4 Osoby, ktoré sú pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog, majú zákaz vykonávať lezeckú činnosť.

 

13.5 Udržiavajte lezeckú stenu, toalety, sprchy v čistote.

 

Halu využívate spoločne s množstvom iných návštevníkov. Správajte sa k priestorom ohľaduplne a nenechávajte za sebou pohodené odpadky. V hale sú k dispozícii odpadkové koše. Dopité fľaše patria do koša! Pred vyhodením ich stlačte.

 

 1. Zodpovednosť

 

Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, a pod. a škody na veciach, ako i za veci uložené mimo priestorov na to určených nepreberá ŠK WoodRock žiadnu zodpovednosť (cennosti je možné uložiť si u správcu steny).

 

Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky. ŠK WoodRock, ako prevádzkovateľ lezeckej steny, nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.